Warunki przyjęcia

warunki przyjecia obrazek ikonka


Kto może być przyjęty do Zakładu?

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg skali opartej na skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt., czyli:
- osoby wymagające stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki
- osoby niepełnosprawne
- chorzy po leczeniu szpitalnym (w okresie rekonwalescencji), wymagający pielęgnacji, rehabilitacji, przygotowania do samoobsługi.
Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Formalności związane z przyjęciem.

Decyzję o przyjęciu do Zakładu wydaje Dyrektor Zakładu w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w zakładzie w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. O decyzji osoba ubiegajaca się o przyjęcie do ZOL zostanie poinformowana pisemnie.

O skierowanie do Zakładu może wystąpić:
Z wnioskiem o wydanie skierowania występuje świadczeniobiorca. Jeżel chory sam nie występuje z wnioskiem, gdy jest całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, lub gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego - wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego na umieszczenie chorego bez jego zgody.
Podstawą umieszczenia chorego w Zakładzie są następujące dokumenty:

1. Skierowanie do ZOL- wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie dokumentów:
- wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego (czytelny numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego i czytelny numer umowy szpitala lub poradni z NFZ)
- karty oceny świadczeniobiorcy (ocena wg skali Barthel). Do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci ocenieni na 0 - 40 pkt. wg skali Barthel.
2. Dla osób wymagających żywienia dojelitowego:
- karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego wystawiona przez szpital lub Poradnię Żywienia
- skala Glasgow
3. Dla osób wymagających przewlekłej wentylacji mechanicznej:
- karta kwalifikacji pacjenta wydana przez anestezjologa
4. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji organu emerytarno-rentowego, odcinek renty / emerytury lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy), kserokopia legitymacji rencisty/emeryta.
5. Kserokopie posiadanej dokumentacji: medycznej w tym karty leczenia szpitalnego, ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeżeli osoba skierowana do zakładu, z powodu braku miejsc nie może być przyjęta do zakładu zostaje wpisana na listę oczekujących prowadzoną przez ZOL.
Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL powinien mieć aktualne badania tj. morfologia, OB, badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity, HBS.

UWAGA
W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej (pkt. 9 d) wymagane jest zaświadczenie od psychiatry stwierdzające, czy
Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu i czy może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.


Slide
banner bezpłatna infolinia
banner łączy nas pacjent